Jak przewodzić akta osobowe również dokumentacjęJak przewodzić akta osobowe również dokumentację pracowniczą. Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej - czwarta dawka akt osobowych i zmiany w ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie dodatkowej, czwartej części akt osobowych i doprecyzowanie dokumentacji połączonej z ewidencją czasu pracy - to tylko przykładowe zmiany, jakie czekają działy kadrowe. Przeorganizowanie dotychczasowych akt przewiduje projekt ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dostosowuje on przepisy do możliwości prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej (od stycznia r.) dodatkowo przemian wdrażanych w związku z wejściem w życie unijnego, ogólnego rozporządzenia o danych osobowych (RODO). Firmy będą miały pół roku na jego wdrożenie (od stycznia r.). Zagadnienie to jest jeszcze w wyższym stopniu skomplikowane w oddziałach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dodatkowe regulacje, specyficzne uprawnienia, odmienny sposób zatrudniania (powoływania) na stanowiskach, konkursy - to tylko najważniejsze utrudnienia z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr pracujący w administracji publicznej. Artykuł internetowy jest do osób odpowiadających w jednostkach za zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji pracowniczej, obliczanie wymiaru czasu pracy również urlopu, pracowników działów kadr, kierowników / dyrektorów i pracodawców także osób usługowo zajmujących się m.in. prowadzeniem spraw pracowniczych. Artykuł o aktach osobowych obejmuje: Pojęcie dokumentacji pracowniczej i podstawy prawne. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej i ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją omówienie nowych regulacji . Nowe obowiązki pracodawcy w kodeksie pracy . Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po r.. Dla kogo prowadzimy dokumentację pracowniczą. Zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji. Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Ponowne odniesienie stosunku pracy z byłym pracownikiem a prowadzenie jego dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja w postaci elektronicznej. Wymagania dotyczące dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania. Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Zmiana postać dokumentacji pracowniczej. Obowiązek informowania i zawiadamiania w związku ze zmianą postać, w której pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą Zakres, sposób i warunki zmiany dokumentacji pracowniczej. Obowiązek informowania i zawiadamiania . Sposób i tryb doręczania informacji albo zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku przemiany postaci jej prowadzenia i przechowywania. Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu innymi słowy wygaśnięciu stosunku pracy.. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej po r.. Zakres, sposób i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej nowe reguły . Okresy przechowywania instrukcja archiwalna dla szkół dokumentacji w kwestiach zgrupowanych ze stosunkiem pracy także akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczące stosunków pracy nawiązanych przed dniem r. Odbiór dokumentacji pracowniczej. Sposób odbioru instrukcja archiwizacyjna dokumentacji pracowniczej. Sposób wydawania kopii całości albo części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub osobom, o których przemowa w art. § k.p. Niszczenie dokumentacji pracowniczej . Wykroczenia związane z dokumentacją pracowniczą po r. Krąg osób odpowiedzialnych. Rodzaje wykroczeń . Przepisy o ochronie danych osobowych, a specyfikacja pracownicza. Pojęcie danych osobowych. Rodzaje danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych. Akta osobowe sposób prowadzenia . Dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Skierowania na postępowanie lekarskie i orzeczenia lekarskie . Oświadczenia i dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy także przebiegu zatrudnienia pracownika. Umowa o pracę wyrażenie omowne elementów umowy. Zakres czynności. Dokumenty powiązane ze zmianą umowy o pracę (aneksy do umów o pracę, instrukcja archiwalna wzór wypowiedzenia zmieniające). Potwierdzenia zapoznania pracownika z informacjami i dokumentami. Informacja o wymogach zatrudnienia (art. k.p.). Urlopy okolicznościowe. Wnioski dotyczące upoważnień pracowników związanych z rodzicielstwem dodatkowo dokumenty dołączane do takich wniosków. Dokumenty powiązane z rozwiązaniem względnie wygaśnięciem stosunku pracy. Porozumienie stron, dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę albo rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy.. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy. Kary za niedopełnienie obowiązków dotyczących zajęcia wynagrodzenia pracownika. Dokumenty spojone z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Kary porządkowe - udzielanie kar, usuwanie z akt osobowych. Dokumentacja w sprawach zgrupowanych ze stosunkiem pracy. Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą także wnioski pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego również środków ochrony indywidualnej, dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Umowy cywilnoprawne a obowiązki dot. dokumentacji pracowniczej. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najnowsze artykuły:

Top