Legalna pobyt cudzoziemca Małżonkowie i dzieci obywateliLegalna pobyt cudzoziemca Małżonkowie i dzieci obywateli RP cudzoziemcy wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe modele postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość na jakich zasadach obywatele Ukrainy mogą wjechać do kraju! jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców złączone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży co robić w przypadku podejrzenia zakażenie korona wirusem! Granicznej, urzędów jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną podobnie przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą także ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najnowsze artykuły:

Top