Odpisy aktualizujące należnościOdpisy aktualizujące należności z tytułu odsetki za zwłokę. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, obejmuje FinPublUU szczegółowienia nauka księgowości ziór rozwiązań gierusz od czego zacząć jej wytycznych zawarte pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty legislacyjne w przeważającym obszarze regulują zasady ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące zysków i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w obszarze faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki dodatkowo wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana indeks księgowa musi lecz uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej zasady Przykładem jest m.in potrącanie poprzez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) bezpośredni z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej).

Najnowsze artykuły:

Top