wieloletnia prognoza finansowawieloletnia prognoza finansowa jako instrument muzyczny zarządzania finansami lokalnymi. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy zasady rachunkowości finansowej chałupczak prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a zasady rachunkowości książka co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, oddziaływanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): aktualizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej oddziaływanie na ocenę kondycji), analiza sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” czyli „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile i na jakże długo), odroczony podatek zyskowny (kiedy, dlaczego, oddziaływanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnorodnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Najnowsze artykuły:

Top