Zmniejszenie stanu posiadania niskocennychZmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte samodzielna nauka księgowania ziór rozwiązań gierusz chomikuj pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty legislacyjne w przeważającym obszarze regulują zasady ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki innymi słowy deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w obszarze faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki również wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana indeks księgowa musi jednakże uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej zasady Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) towarzyski z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej).

Najnowsze artykuły:

Top