Akta osobowe zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracyAkta osobowe zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy aktualizacja informacji i Celem wpisu na blogu jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania to znaczy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jakim sposobem prawidłowo wykreślić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych również ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy również przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała z czego składają się akta osobowe pracownika specyfikacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Najnowsze artykuły:

Top