naliczenie wynagrodzenia


Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury czyli renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie opłaty innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego w sprawie o profil obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, że ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, spojone ze stosunkiem pracy, lecz zarówno wszelkie inne świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone. W artykule sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy. Z artykułu dowiesz się: - co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji, - jakich potrąceń można realizować bez zgody zatrudnionego, - jakże potrącać alimenty, - jakim sposobem postąpić, w razie jak Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy, - jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami, - w który sposób powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może osiągać cenę firmę niewywiązywanie się z obowiązków w stosunku do kancelarii komorniczej, - w który sposób spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, jak pracownik niewiele zarabia, - jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy, - ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków. Zezwolenie na pracę krótkoterminową cudzoziemca: ( Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Ukraina ) - Nowa procedura oświadczeniowa. co to jest praca krótkoterminowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia, jakich krajów dotyczy zezwolenie na podstawie oświadczenia, organ wydający zezwolenie, procedura uzyskania zezwolenia, sens i okres zezwolenia, zmiana zezwolenia, rozciągłość zezwolenia, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia. Nowe Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca - WZÓR. Zezwolenie na pracę sezonową: klasyczne zezwolenia na pracę vs zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową - mogą się o nie ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich, co stanowi znaczne rozszerzenie aspektu względem wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń obejmującego obywateli tylko sześciu wybranych krajów, co to jest praca sezonowa, akie sektory pracy obejmuje, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenie, jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe, modele zezwoleń.

Najnowsze artykuły:

Top