Legalna pobyt cudzoziemca wpływLegalna pobyt cudzoziemca wpływ na legalną pracę? wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia kiedy i na jakich zasadach cudzoziemcy podlegają kwarantannie! 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia jak obecnie nie doprowadzić do pracy niezgodnej z warunkami zezwolenia na pracę /sezonową ! wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców spojone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną podobnie przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą oraz ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najnowsze artykuły:

Top