kiedy można zatrudnić nauczyciela na okreskiedy można zatrudnić nauczyciela na okres określony w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o ile osób zatrudnia pracowników systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany zostanie wydatny fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto przeanalizować nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu szczegółowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych dodatkowo kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą również kwestie archiwizacji tej dokumentacji dodatkowo wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a) zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b) typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w obszarze postępowania z dokumentacją co grozi za zatrudnianie pracowników na czarno pracowniczą a) Kodeks pracy b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO) 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej c) zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) d) czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f) czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czyli wystarczy moduł w systemach klasy EZD? g) zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h) reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i) obowiązki informacyjne pracodawców j) reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b) bezdziennikowy system kancelaryjny c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych d) pisma, sprawy, akta, teczki e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b) reguły skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c) którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d) który jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a) porządkowanie akt osobowych b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Najnowsze artykuły:

Top