Świadczenie urlopowe w funduszuŚwiadczenie urlopowe w funduszu świadczeń socjalnych. Opodatkowanie zysków za granicą. Polskie firmy delegują do pracy za granicą z okładem tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad osób. Polscy pracownicy wykonują usługi po największej części w branży budowlanej, transportowej dodatkowo usługach opieki nad osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy pozycja granicami Polski należy uznać za oddelegowanie. listopada upłynie najlepszy limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, oczekujący posuwać się współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej przynajmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z poprzednio nową umowę, na czas nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny ograniczenie skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do obywateli państw trzecich wykonujących pracę w obszarze UE. Migracje pracowników celem realizowania pracy w zakresie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Delegowanie cudzoziemców obywateli państw trzecich zatrudnionych na terytorium RP. Realizacja roszczeń pracowniczych pracowników delegowanych. Wzajemne związki w ramach pracowniczego i pozapracowniczego zatrudnienia. Zarządzanie administrowanie kapitałem ludzkim - czyli kiedy warto i trzeba oddelegować pracowników? Delegowanie vs przesunięcie w ramach przedsiębiorstwa. Zagadnienia ogólne niezbędne do ustalenia zasad opodatkowania przychodów osiągniętych za granicą przez osoby delegowane. Delegowanie a kwestia określenia rezydencji podatkowej przepisy dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście określenia zasad opodatkowania delegowanej osoby w kontekście kodeksów ustawodawstwa lokalnego. Podatkowe aspekty rozliczania podróży służbowej za granicą. Opodatkowanie diet. Opodatkowanie innych świadczeń otrzymywanych przez pracowników. Zwrot poniesionych kosztów. Koszty uzyskania przychodów na rzecz pracodawcy. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Umowa o pracę i inne środki utrzymania z pracy najemnej omówienie zagadnienia. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych analiza warunków określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej. Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą poprzez zagranicznego pracodawcę. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania zysków delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Wybór optymalnej formy zatrudnienia pod kątem delegowania: umowa kto tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o pracę, zlecenia, dzieło, umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, samozatrudnienie, kontrakty managerskie.

Najnowsze artykuły:

Top